ریاست دانشگاه

رئیس دفتر حوزه ریاست


معرفی رئیس دفتر حوزه ریاست
 نام و نام خانوادگی:   سید رحیم کریمیان


alt


 تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت آموزشی
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  رئیس دفتر حوزه ریاست
 شروع همکاری:  سال 1395
 تلفن تماس:  01142155229 - 01142155228
 پست الکترونیکی: