عضو گروه آموزشی
نام: پیمان
نام خانوادگی: ولی پور
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی، پوشاک و مد لباس
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/pv.html
وب سایت: http://qaemiau.ac.ir/pv
https://orcid.org/0000-0002-0052-1266 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cXUmPwgAAAAJ : Scholar
AAN-4350-2021 : ResearcherID
https://www.researchgate.net/profile/Peiman-Valipour : Researchgate
ایمیل: p.valipour@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 09111245537 و فکس 01142237277 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Improvement stability bi and multy fanctional reactive dyes on cellolose in laundry detergent content bleaching oxidative
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بهبود خواص رنگرزی پارچه فاستونی با رنگینه میکسچر توسط کریر
3 کارشناسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بررسی اثر سود و کربنات سدیم روی فرایند رنگرزی پنبه با رنگینه راکتیو
4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نقش تفکراستراتژیک در توانمندسازی نیروی انسانی