علوم انسانی


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي الهيات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حديث / 20405 الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
دكتری تخصصي عرفان اسلامی و اندیشه های امام ( ره) / 20425 الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
دكتری تخصصي حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
دكتری تخصصي حقوق بین المللی عمومی / 20815 حقوق علوم انسانی
دكتری تخصصي حقوق خصوصی / 20807 حقوق علوم انسانی
دكتری تخصصي حقوق کیفری و جرم شناسی / 20818 حقوق علوم انسانی
دكتری تخصصي آموزش زبان انگلیسی / 20312 زبان انگلیسی علوم انسانی
دكتری تخصصي زبان شناسی/ 20394 زبان شناسي علوم انسانی
دكتری تخصصي زبان و ادیبات  فارسی/ 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
دكتری تخصصي مديريت دولتي-تصميم گيری و خط مشی گذاری عمومی/ 21287 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت دولتی- تطبیق توسعه / 21289 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی / 21216 مدیریت دولتی علوم انسانی
دكتری تخصصي مدیریت رسانه ای/ 21222 مدیریت رسانه ای علوم انسانی
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی / 20926 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی/  20914 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی ارشد عرفان اسلامی الهيات و معارف اسلامي علوم انسانی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی / 20450 الهیات علوم انسانی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی بالینی / 21440 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی فعاليت بدنی و تندرستی/ 21435 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشي- فيزيولوژی ورزشی کاربردی / 21455 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت ورزشي- مديريت راهبردی در سازمان های ورزشی/ 21443 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش / 21421 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی / 21422 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی ارشد حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل / 20804 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بين الملل /  20823 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی / 20805 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی / 20807 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی/ 20808 حقوق علوم انسانی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی / 20312 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مترجمیزبان انگليسی/ 20315 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی / 20390 زبان شناسی همگانی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی / 20108 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – ادبیات مقاومت / 20105 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی / 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی/ 20512 علوم اجتماعی علوم انسانی
کارشناسی ارشد علوم تربيتي- برنامه ريزی آموزشی/ 20614 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني- بازاریابی / 21254 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني- مديريت مالی/ 21270 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک/21046 مديريت بازرگاني علوم انسانی
کارشناسی ارشد محيط زيست - مديريت محيط زيست/ 21189 مديريت محیط زیست علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی / 21215 مدیریت اجرائی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/ 21212 مدیریت آموزشي علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی عمومی / 21050 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی / 21051 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - خط و مشی گذاری عمومی / 21042 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - سازمان های دولتی / 21041 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحو ل / 21255 مدیریت دولتی علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی -  اقتصاد کشاورزی /  20923 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی / 20924 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی علوم اقتصادی - اقتصاد نظری / 20922 اقتصاد علوم انسانی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی / 21402 تربیت بدنی علوم انسانی
کارشناسی حسابداری / 21301 حسابداری علوم انسانی
کارشناسی حقوق حقوق علوم انسانی
کارشناسی روانشناسی / 20706 روانشناسی علوم انسانی
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی / 20311 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی / 20315 زبان انگلیسی علوم انسانی
کارشناسی زبان شناسی / 20394 زبان شناسی علوم انسانی
کارشناسی ادبیات فارسی / 20101 زبان و ادیبات  فارسی علوم انسانی
کارشناسی علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی / 20631 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی مطالعات خانواده /  20615 علوم تربیتی علوم انسانی
کارشناسی مدیریت امور بانکی / 21230 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت بیمه / 21209 مدیریت علوم انسانی
کارشناسی مدیریت جهانگردی / 21233 مدیریت علوم انسانی