ردیف تصویر نام خانوادگی | نام دانشکده | گروه آموزشی | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 يوسفي تلوكي پيمان سمت: کارشناس مسئول امور تربیت بدنی لیسانس
42247031
2 قناعت جواد دانشکده: حوزه ریاست دانشگاه
گروه آموزشی: اداره گزینش دانشگاه
سمت: بازنشسته/بازخرید
دکتری
3 قلی‌زاده حسن دانشکده: معاونت توسعه و مدیریت منابع
گروه آموزشی: اداره امور اداری دانشگاه
سمت: بازنشسته/بازخرید
فوق لیسانس
4 نبوی فرشته دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران، معماری و نقشه برداری
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس nabavi.fereshteh@yahoo.com
5 تقی پور امیر دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما

6 فلاح كردآبادي مهدي دانشکده: حوزه ریاست دانشگاه
گروه آموزشی: اداره حراست دانشگاه
سمت: نگهبان
لیسانس
01142155025
7 يوسفيان سپيده دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس
8 رحمانی محمدعلی دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
9119235108@qaemiau.ac.ir
9 ملک زاده الهام دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2161802119@qaemiau.ac.ir
10 پورمرادی سیده اکرم دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات پژوهشی
2161707726@qaemiau.ac.ir
11 گوران فروغ دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2162477335@qaemiau.ac.ir
دبستان دخترانه سما شعبه یک
12 طالبیان رقیه دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2160075108@qaemiau.ac.ir
13 رحیمی سید احمد دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 2090823674@qaemiau.ac.ir
42375500
14 بابا گل زاده محمد دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 206288977@qaemiau.ac.ir
01142270235
15 احمدی رضا دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: حراست؛
لیسانس 5779753032@qaemiau.ac.ir
16 یوسفی پیمان دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات دانشجویی
2162084392@qaemiau.ac.ir
17 یوسفی كیوان دانشکده: معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
گروه آموزشی: امور دانش آموختگان دانشگاه
سمت: كارشناس امور دانش آموختگان
5779759723@qaemiau.ac.ir
18 کردی زلیخا دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2259164544@qaemiau.ac.ir
19 موسوی سیده سمیرا دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2259721451@qaemiau.ac.ir
20 نوروزیان اسماعیل دانشکده: معاونت سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات دانشجویی
لیسانس 2162200163@qaemiau.ac.ir