ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 یوسفی كیوان 5779759723@qaemiau.ac.ir
2 موسوی سیده مریم 2060298822@qaemiau.ac.ir
392
3 عشری مهدیکارشناس پژوهش فوق لیسانس mehdi.oshri@gmail.com
42155116
4 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
5 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
6 ولی عزت الهكارشناس آموزش
7 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
8 عطائیان مهدی
9 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
10 سیر هادینگهبان
11 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
12 صمدی رمضان
01142155137-334
13 ذبیحی شوركایی ولی الله
14 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
15 باباتبارتپه رودی امیر
16 طاهری گرجی ابوالحسن
17 شاكری المشیری ناصررییس اداره امور اداری و منابع انسانی
18 مومنی كوچكسرایی سكینهمسئول امور پشتیبانی دانشکده علوم پایه
19 اسد نژاد زهراكارشناس آزمايشگاه لیسانس
01142155025-30-255
20 اصغری قاجار رقیهمدیر آموزشی دانشکده لیسانس
011-42251340