ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 عشری مهدیکارشناس پژوهش فوق لیسانس
2 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
3 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
4 ولی عزت الهكارشناس آموزش
5 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
6 عطائیان مهدی
7 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
8 سیر هادینگهبان
9 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
10 مومنی عباسمسئول انبار
11 صمدی رمضان
01142155137-334
12 ذبیحی شوركایی ولی الله
13 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
14 رهنمائی كمال الدین
15 رضاپور رضا
16 مرزبان عباس آبادی سودابهحسابدار (مسئول دریافت و پرداخت)
17 باباتبارتپه رودی امیر
18 طاهری گرجی ابوالحسن
19 شاكری المشیری ناصر
20 مومنی كوچكسرایی سكینهمسئول امور پشتیبانی دانشکده علوم پایه