ردیف تصویر نام خانوادگی | نام دانشکده | گروه آموزشی | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 نبوی فرشته دانشکده: معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
گروه آموزشی: امور دانش آموختگان دانشگاه
سمت: كارشناس امور دانش آموختگان
فوق لیسانس nabavi.fereshteh@yahoo.com
2 تقی پور امیر دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: آموزشکده سما

3 فلاح كردآبادي مهدي دانشکده: حوزه ریاست دانشگاه
گروه آموزشی: اداره حراست دانشگاه
سمت: نگهبان
لیسانس
4 يوسفيان سپيده دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
سمت: كارشناس آموزش
فوق لیسانس
5 رحمانی محمدعلی دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
9119235108@qaemiau.ac.ir
6 ملک زاده الهام دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2161802119@qaemiau.ac.ir
7 پورمرادی سیده اکرم دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات پژوهشی
2161707726@qaemiau.ac.ir
8 گوران فروغ دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2162477335@qaemiau.ac.ir
دبستان دخترانه سما شعبه یک
9 طالبیان رقیه دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
2160075108@qaemiau.ac.ir
10 رحیمی سید احمد دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 2090823674@qaemiau.ac.ir
42375500
11 بابا گل زاده محمد دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 1
لیسانس 206288977@qaemiau.ac.ir
01142270235
12 احمدی رضا دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: حراست؛
لیسانس 5779753032@qaemiau.ac.ir
13 یوسفی پیمان دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات دانشجویی
2162084392@qaemiau.ac.ir
14 یوسفی كیوان دانشکده: معاونت علمی ( آموزشی و پژوهشی)
گروه آموزشی: امور دانش آموختگان دانشگاه
سمت: كارشناس امور دانش آموختگان
5779759723@qaemiau.ac.ir
15 کردی زلیخا دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2259164544@qaemiau.ac.ir
16 موسوی سیده سمیرا دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2259721451@qaemiau.ac.ir
17 نوروزیان اسماعیل دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: دفتر خدمات دانشجویی
لیسانس 2162200163@qaemiau.ac.ir
18 غلامپور فاطمه دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 1466354364@qaemiau.ac.ir
19 مظفرپور عین اله دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: امور اداری و منابع انسانی
5779691673@qaemiau.ac.ir
20 گنجیان سمانه دانشکده: مرکز آموزشی و فرهنگی سما قائم شهر
گروه آموزشی: مدرسه 2
لیسانس 2161957252@qaemiau.ac.ir