مهندسی کشاورزی


مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازار یابی محصولات کشاورزی / 50393 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي زراعت / 50208 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي علوم علف های هرز / 50280 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی کشاورزی- علوم طیور / 50112 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام / 50335 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي آبیاری و زهکشی / 50304 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
دكتری تخصصي تکثیر و پرورش آبزیان / 50330 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی / 50392 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست / 50394 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی / 50393 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی / 50391 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی / 50123 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مدیریت مزرعه / 50124 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- حشره شناسی / 50341 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی / 50240 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت / 50350 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز / 50616 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی / 50418 صنایع غذایی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور/ 50364 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی – مدیریت دامپروری/ 50120 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم دامی - تغذیه دام/ 50118 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم دامی – اصلاح نژاد دام/ / 50119 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی –علوم دامی – فیزیولوژی دام/ 50122 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زه‌کشی / 50360 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست / 50540 منابع طبیعی- محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین / 50571 منابع طبیعی- محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع زیستی / 50539 منابع طبیعی- محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی / 50582 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان / 50567 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی / 50339 اقتصاد کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی فضای سبز /  50223 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی –  گیاه پزشکی / 50347 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی – زر اعت و اصلاح نباتات / 50346 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی/ 50102 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی علوم مهندسی آب / 50397 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری/ 50565 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست / 50562 منابع طبیعی- محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی - شیلات / 50559 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی/ 50305 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی / 50303 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی / 50307 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی جنگلداری / 50613 منابع طبیعی- جنگل کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته شیلات / 50507 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی - تکثیرو پرورش آبزیان / 50527 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات گیاهی / 50606 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی / 50605 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته مرتع و آبخیز داری / 50614 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته مهندسی آبیاری / 50301 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری / 50565 منابع طبیعی- آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی شیلات / 50514 منابع طبیعی - شیلات کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی / 50621 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی / 50616 زراعت کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور دامی – تکنولوژی پرورش دام / 50620 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی
کاردانی پیوسته امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور / 50619 علوم دامی کشاورزی و منابع طبیعی