دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی مهندسی پلیمر
نام:مهندسی پلیمر
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد مهندسی پليمر- علوم و تكنولوژی پليمر / 40280 مهندسی پليمر فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر /  40206 مهندسی پليمر فنی و مهندسی