دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی مهندسی عمران
نام:مهندسی عمران
توضیحات:
مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي مهندسی عمران- سازه / 40471 مهندسی عمران فنی و مهندسی
دكتری تخصصي مهندسی عمران - مهندسی و مديريت ساخت / 40436 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک / 40444 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله / 40383 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت / 40389 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی سازه / 40471 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری / 40479 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی عمران /  40401 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران / 70402 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کاردانی ناپیوسته کاردان فنی عمران- آب و فاضلاب / 40334 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کاردانی ناپیوسته کاردان فنی عمران- پل‌سازی و ابنیه/ 40439 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کاردانی ناپیوسته کاردان فنی عمران- ساختمانه ی بتنی / 40450 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کاردانی ناپیوسته کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان / 40482 مهندسی عمران فنی و مهندسی
کاردانی پیوسته ساختمان- کارهای عمومی ساختمان / 40428 مهندسی عمران فنی و مهندسی