دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی مهندسی صنایع
نام:مهندسی صنایع
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها / 40330 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی صنایع / 40318 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی صنايع- مديريت سيستم و بهره وری/ 40316 مهندسی صنایع فنی و مهندسی
کارشناسی مهندسی صنایع / 40310 مهندسی صنایع فنی و مهندسی