نام: مائده
نام خانوادگی: صادقپور حاجی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: sadeghpourhaji@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران مدلسازی وپیش بینی سری زمانی جامدات محلول وباررسوب با استفاده از ترکیب تئوری موجک با شبکه عصبی و ماشین‌های بردار پشتیبان
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران -محیط زیست دانشگاه مازندران بررسي وضعيت موجود تصفيه‌خانه شهرك يثرب قائم‌شهر و بهينه‌سازي واحد لجن فعال
3 کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه مازندران