نام: پیمان
نام خانوادگی: ولی پور
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/pv.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cXUmPwgAAAAJ&sortby=pubdate&imq=Peiman+Valipour
ایمیل: p.valipour@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 09111245537 و فکس 01142237277 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بهبود خواص رنگرزی پارچه فاستونی با رنگینه میکسچر توسط کریر
2 دکتری تخصصی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Improvement stability bi and multy fanctional reactive dyes on cellolose in laundry detergent content bleaching oxidative
3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نقش تفکراستراتژیک در توانمندسازی نیروی انسانی )در اداره های مالیاتی غرب استان مازندران(
4 کارشناسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بررسی اثر سود و کربنات سدیم روی فرایند رنگرزی پنبه با رنگینه راکتیو