نام: مهدی
نام خانوادگی: نصراله پور
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/mn.html
وب سایت:
ایمیل: nasrollahpour_mahdi@yahoo.com , m.nasrollahpour55@gmail.com
تلفن محل کار: 011-42155137 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران آزاداسلامی واحد ساری
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران واحد علوم وتحقیقات تحلیل وبررسی تاثیر فیلرهای میکرونیزه بر عملکرد آسفالت گرم
3 کارشناسی مهندسی عمران آزاد اسلامی قائمشهر