نام: محبوبه
نام خانوادگی: صادقپور
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری:
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/sadeghpour.html
وب سایت:
ایمیل: sadeghpooor@gmail.com , sadeghpoor.ma@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی صنایع علم و صنعت ایران
2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آزاد اسلامي واحد تهران جنوب حل مدلی برای مسأله تخصیص تکی چندهابی با هدف کمینه سازی حداکثر هزینه حمل و نقل (مسأله مرکز) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
3 دکتری تخصصی مهندسی صنایع آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای در حالت عدم قطعیت