نام: محمد رضا
نام خانوادگی: رحیمی سراجی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی معدن
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/rahimi-mr.html
وب سایت:
ایمیل: mrrahimi1352@yahoo.com , rahimi.mr52@gmail.com
تلفن محل کار: 42145025 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله