نام: مهری
نام خانوادگی: اصفهانیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/me.html
وب سایت: www.dr-esfahanian.ir
ایمیل: mehr_esfahanian@yahoo.com
تلفن محل کار: 42145026 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران - تولید اتانول به وسیله بیوراکتورهای غشایی
2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران مدل سازی جداسازی الفینها-پارافینها با استفاده از غشاهای پلیمری
3 کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه مازندران فرآيندهاي بهسازي گازي مربوط به يكي از طرحهاي جنوبي كشور بخصوص بخش شيرين¬سازي گاز طبيعي