نام: سید روح الله
نام خانوادگی: کمالی جلودار
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: s.r.kamali58@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر آزاد اسلامی واحد ساری طراحی و پیاده سازی سیستم فروشگاه با زبان برنامه نویسی دلفی
2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران شناسایی گوینده از دور و تشخیص گفتار او
3 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر آزاد اسلامی واحد تهران مرکز