نام: مسعود
نام خانوادگی: کشه فراهانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/mkfarahani.html
وب سایت:
ایمیل: msd_fara@yahoo.com
تلفن محل کار: 01232251740 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسي نساجي علوم تحقيقات تهران تحلیل مکانیکی رفتار كاسه انداختن پارچه هاي تاري- پودي به روش المان محدود
2 کارشناسی ارشد مهندسي نساجي تهران جنوب بررسي رفتار كاسه انداختن پارچه هاي فاستوني در دستگاه كاسه انداختن
3 کارشناسی مهندسي نساجي شهر ري بررسي روند توسعه ماشين آلات خطوط حلاجي پنبه اي