نام: محمد
نام خانوادگی: تقوائی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زمین شناسی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: Quartz.latit@gmail.com
تلفن محل کار: 42155046 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زمین شناسی بیرجند بررسی هدسه قوس لغزش در زمین لغزش روستای عیشک
2 کارشناسی ارشد زمین شناسی ازاد واحد تهران شمال مطالعه مقاطع چینه شناسی جنوب خزر در جنوب علمده
3 دکتری تخصصی زمین شناسی ازاد واحد علوم تحقیقات تهران مطالعه براکیوپودهای مرز دونین- کربونیفر در البرز شرقی