نام: محمد علی
نام خانوادگی: خلیل زاده کلاگر
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/makh.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?user=mr7h-WcAAAAJ&hl=en
ایمیل: m.khalilzadeh@hotmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی محض دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه مازندران
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه علوم و تحقیقات