نام: احترام السادات
نام خانوادگی: رحیمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/esrahimi.html
وب سایت:
ایمیل: etirahimi_24@yahoo.com
تلفن محل کار: 1142155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زیست شناسی-میکروبیولوژی الزهرا(س)
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی-میکروبیولوژی الزهرا(س)
3 دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی- میکروبیولوژی الزهرا(س)