نام: بنفشه
نام خانوادگی: نوروزی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/norouzi.html
وب سایت:
ایمیل: norouz2020@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی محض مازندران
2 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه مازندران بررسی رفتار الکتروشیمیایی برخی از مشتقات فروسن در محیطهای آبی و نا آبی و کاربرد آن برای اهداف الکتروکاتالیزی
3 دکتری تخصصی شیمی تجزیه مازندران اصلاح الكترودها با فيلم هاي پليمري آلي و معدني و كاربردآنها براي اهداف تجزيه اي