نام: نوابه
نام خانوادگی: نامی چمازی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/nnami.html
وب سایت:
ایمیل: navabehnami@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه الزهرا ررسی اپوکسیداسیون متیلن اگزو در سیستم تیازولو-4و2و1 تری آزین و مطالعه باز شدن حلقه اپوکسید توسط نوکلئوفیل ها
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه الزهرا سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل-سنتز کمپلکس های جدید آلی فلزی با استفاده از فلزات In و Ga