نام: فرشاد
نام خانوادگی: طالشی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/ft.html
وب سایت:
ایمیل: far.taleshi@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد-نانوفناوری مازندران سنتز نانولوله های کربنی و کنترل قطر انها به روش CVD
2 کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد تربیت مدرس مطالعه گاف نواری اکسیدهای امورف سه تایی V2O5-TeO2-CeO2 تهیه شده به روش تبخیر حرارتی
3 کارشناسی فیزیک حالت جامد رازی