نام: زینب
نام خانوادگی: ابراهیم پور
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/zeb.html
وب سایت:
ایمیل: zeynab1155@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله