نام: بومیکا
نام خانوادگی: یزدانی علی آبادی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان انگليسي
آدرس صفحه:
وب سایت: http://qaemshahriau.ac.ir
ایمیل: dipayar@gmail.com
تلفن محل کار: 01142253216 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله