نام: عبدالحسین
نام خانوادگی: محمودی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: مدعو - حق التدریس
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mahmodi.andishe@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله