نام: علیرضا
نام خانوادگی: داداش زاده
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: lawradin@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دانشجوی دکتری تخصصی دکتری حقوق تهران شمال : مبارزه با فساد بر پایه الگوی آمبودزمان و نظام ملی درستگاری (nis)