نام: جواد
نام خانوادگی: نیک نژاد
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حقوق
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/jniknezsad.html
وب سایت: ندارم
ایمیل: j.n406@yahoo.com
تلفن محل کار: 01144524690 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران مدیریت شرکت های سهامی
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمانت در اسناد تجاری
3 کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران