نام: سوزان
نام خانوادگی: جهانیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: زبان و ادبيات فارسي
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mazaher_301@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاثیر عالم کیهانی بر زندگی انسان در شاهنامه
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
3 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی