نام: مهرداد
نام خانوادگی: متانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mehrdadmatani@yahoo.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
2 کارشناسی ارشد مديريت دولتي. مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
3 دکتری تخصصی مديریت . مدیریت رسانه ای آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران