نام: تقی
نام خانوادگی: لطیفی شیردار
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: الهيات و معارف اسلامي
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/tlatifi.html
وب سایت:
ایمیل: tlatifi2016@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله