نام: علی
نام خانوادگی: اسماعیلی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مديريت
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/esmaeliali.html
وب سایت:
ایمیل: esmaeliali655@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله