نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: عباسیان فریدونی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: حسابداری
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/ABBASIAN.html
وب سایت:
ایمیل: mm.abbasian@yahoo.com , mm.abbasian@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی حسابداری علوم و تحقیقات تهران ذهنیت فلسفی حسابرس و قضاوت مبتنی بر استانداردهای حسابداری
2 کارشناسی ارشد حسابداری علوم و تحقیقات تهران سنجش کارایی و رتبه بندی شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA
3 کارشناسی حسابداری صنعتی شاهرود