نام: عزت اله
نام خانوادگی: بالوئی جامخانه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: آمار
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/ebaloui.html
وب سایت:
ایمیل: e_baloui2008@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله