نام: داریوش
نام خانوادگی: زارعی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/dz.html
وب سایت: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=b5WRR-sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
ایمیل: zareyee@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه مازندران-علوم پایه بابلسر
2 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان گامي جديد بسوي تبديل متقابل سولفيد‌- سولفوكسيد و كوپل‌شدن اكسايشي تيول‌ها به دي‌سولفيدها تحت شرايط تقريباً خنثي
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان طراحي، سنتز و شناسايي سيليكاهاي جديد نانومتخلخل عامل دارشده با گروه ارگانوسولفونيك اسيد و كاربرد آنها به عنوان كاتاليزورهاي شکل‌گزين و قابل بازيافت در برخي تبديلات آلي