نام: قاسم
نام خانوادگی: علیزاده افروزی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضيات
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: enayati.esmaeil@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله