نام: میرخالق
نام خانوادگی: ضیاءتبار احمدی
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: مهندسی منابع طبیعی
گروه آموزشی: آبیاری و زهکشی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل:
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله