ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | ایمیل مرتبه علمی
1 جعفری آهنگری یوسفyjahangari@yahoo.co.uk استاد
2 ابراهیم آبادی آرشArash.xer@gmail.com دانشیار
3 ابراهیم نژاد علیaemarzoun@gmail.com دانشیار
4 ادبی تبار فیروزجاه محمدmohamadsadega@yahoo.com
mohamadsadega@yahoo.com
دانشیار
5 اردستانی فاطمهardestani_fatemeh@yahoo.com
f.ardestani@qaemiau.ac.ir
دانشیار
6 بالوئی جامخانه عزت الهe_baloui2008@yahoo.com
e_baloui2008@yahoo.com
دانشیار
7 حاجی نصیری رحیمه rhmhajinasiri@yahoo.com دانشیار
8 حبیبیان معصومهhabibian_m@yahoo.com دانشیار
9 حسینی زینت الساداتzshossaini@yahoo.com
zshossaini@yahoo.com
دانشیار
10 خلیل زاده کلاگر محمد علی m.khalilzadeh@hotmail.com دانشیار
11 درویش گنجی مسعودganji_md@yahoo.com دانشیار
12 رضایی پور وحیدvrezaeipour@gmail.com
vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
دانشیار
13 رضوانی محمدm_rezvani52@yahoo.com
m_rezvani52@yahoo.com
دانشیار
14 زارعی داریوشzareyee@gmail.com دانشیار
15 شاه وردی رضا shahverdi_592003@yahoo.com دانشیار
16 شاکری ابوالحسن دانشیار
17 شکوهی راد علیa.shokuhi@gmail.com
a.shokuhi@qaemiau.ac.ir
دانشیار
18 صدقی قادیکلایی شعبان sedghi_gh@yahoo.com
sedghi_gh@yahoo.com
دانشیار
19 طبری مجتبی mo_tabari@yahoo.com دانشیار
20 طیبی حبیب اله tayebi_h@yahoo.com دانشیار