ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | ایمیل مرتبه علمی
1 تاج بخش جدیدی محمود استاد
2 جعفری آهنگری یوسفyjahangari@yahoo.co.uk استاد
3 حسن پور حمید استاد
4 ضیاءتبار احمدی میرخالق استاد
5 علیزاده افروزی قاسمenayati.esmaeil@gmail.com استاد
6 نعمت زاده قربانعلیdefaya.group@gmail.com استاد
7 ابراهیم آبادی آرشArash.xer@gmail.com دانشیار
8 ابراهیم نژاد علیaemarzoun@gmail.com دانشیار
9 ادبی تبار فیروزجاه محمدmohamadsadega@yahoo.com دانشیار
10 اردستانی فاطمهardestani_fatemeh@yahoo.com
f.ardestani@qaemiau.ac.ir
دانشیار
11 بالوئی جامخانه عزت الهe_baloui2008@yahoo.com دانشیار
12 حاجی نصیری رحیمه rhmhajinasiri@yahoo.com دانشیار
13 حبیبیان معصومهhabibian_m@yahoo.com دانشیار
14 حسینی زینت الساداتzshossaini@yahoo.com دانشیار
15 خلیل زاده کلاگر محمد علی m.khalilzadeh@hotmail.com دانشیار
16 درویش گنجی مسعودganji_md@yahoo.com دانشیار
17 رضایی پور وحیدvrezaeipour@gmail.com
vrezaeipour@qaemiau.ac.ir
دانشیار
18 رضوانی محمدm_rezvani52@yahoo.com
m_rezvani52@yahoo.com
دانشیار
19 زارعی داریوشzareyee@gmail.com دانشیار
20 شاه وردی رضا shahverdi_592003@yahoo.com دانشیار