برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد ترم مهر ماه 1399(ورودی های ماقبل از 99) مصوب 99/06/28
(ویژه واحد های مجری سامانه آموزشیار)

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ورودی 96 و ماقبل: دو شنبه 1399/06/31 از ساعت 8 الی 14
در صورت عدم موفقیت در زمان فوق ، دانشجویان میتوانند از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد انتخاب واحد نمایند
ورودی 97 و 98: سه شنبه 1399/07/01 از ساعت 8 الی 14
در صورت عدم موفقیت در زمان فوق ، دانشجویان میتوانند از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد انتخاب واحد نمایند
* برنامه زمانبندی حذف و اضافه پس از این مرحله اطلاع رسانی خواهد شد.
+6000
دانشجویان
+82000
دانش آموختگان
+256
هیات علمی
+228
رشته ها
+100
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
+11
مدارس سما